Text of voice for Ordinary Matter by Hollis Frampton (1972)

ORDINARY MATTER
Text for bass voice. To be spoken in the middle range of the voice, very clearly and deliberately, in a flat, even pitch, at the rate ofnone word every four seconds. There must be fi8 attempt to suggest intonation, either English or Chinese. I have modified the standard Wade-Giles transliteration to the extent of indicating certain vow^l quantities.
HF / Eaton / X 72
1) a
2) ai
3) an
4) ang
5) ao
6) cha
7) ch’a
s) chai
9) ch’ai
10) chan
11) ch’an
12) chang
13) ch * ang
14) chao
15) ch *ao
16) che
17) ch ’ e
18) chen
19) ch’en
20) cheng
21) ch’eng
22) chi
23) ch’i
24) chia
25) ch’ia
26) ch’iai
27) chiang
28) ch*lang
29) chiao
30) ch’iao
31) chieh
32) ch’ieh
33) 'chien ;on 34) abch’ien Til :
35) chYh(r)
36) ch’^Lh(r)
37) chin
38) ch ’ in
39) ching
40) ch’ing
41) chio
42) ch’io
43) chiu
44) ch’iu
45) chiung
46) ch’iung
47) cho
48) ch’o
49) chou
50) ch’ou
51) chu 76) e
52) ch *u 77) 6n
53) chua 78) erh
54) ch ’ua 79) fa
55) Qhusi §0) im
56) ch *uai 81) fang
57) chuan 82) fei
58) ch’uan 83) en fen
59) chuang 6$) feng
60) ch’uang 85) fo
^61) chu(e)i 86) fou
K62) ch’u(e)i 87) fu
63) chun 88) ha
.ick<
64) ch ’ un 89) hai
65) chung 90) han
66) ch’ung 91) hang
67) ch’uo 92) hao
68) chii 93) he
69) ch’ii 94) hei
70) chiian 95) hen
71) ch * iian 96) heng
72) chiieh 97) ho
73) ch ’iieh 98) hou
74) chun 99) hsi
75) ch *iin 100) hsia
101) hsiang 126) (r)jao
102) hsiao 127) (r)je
103) hsieh 128) (r)jen
104) hsien 129) (r)jeng
105) hsin 130) (r)jib(r)
106) hsing 131) (r)j^
107) hsio 132) (r)jou
108) hsiu 133) . on (r)ju
109) hsiung 13^) d! :. (r)juan
' 110) hsii 135) (r)ju(01
111) hsiian 136) (r)jun
112) hsiieh 137) (r)jung
113) hsiin 138) ka
114) tick'
hu - 139) k’a
115) hua 140) kai
116) huai 141) k * ai
117) huan 142) kan
118) huang 143) k ’ an
\/ 119) hu(e)i 144) kang
120) hun f 145) k ’ang
121) hung • T 146) kao
122) huo 147) k ’ao
123) i 148) kei
124) (r)jan 149) ken
125) (r)jang 150) k
151) keng 176) lai
152) k ’ eng 177) lan
153) ko 178) lang
154) k’o 179) lao
155) kou 180) le
156) k’ou 181) lei
157) ku 182) leng
158) k’u 183) .on li
159) kua i$i) -ai : lia
160) k ’ua 185) Hang
161) kuai 186) liao
162) k ’uai 187) lieh
163) kuan 188) lien
164) .ick' 189)
k ’uan - lin
165) kuang 190) ling
166) k’uang 191) liu
167) kuei 192) lo
168) k ’uei 193) lou
169) kun 194) lu
170) k’un 195) luan
171) kung 196) lun
172) k ’ung 197) lung
173) kuo 198) lii
174) k ’uo 199) liian
175) la 200) liieh
20l) ma 226) neng
202) mai 227) ngai
203) man 228) ngan
204) mang 229) ngang
205) mao 230) agao
206) mei 231) nge
207) men 232) ngen
208) mSng 233) ngo
209) mi 2$4) ' ci 1 : ngou
210) miao 235) ni
21l) mieh 236) niang
212) mien 237) niao
213) min 238) nieh
.(Civ
214)oming 239) nien
215) miu 240) nin
216) mo 241) ning
217) mou 242) . u mo
218) mu 243) niu
219) na 244) nS©
220) nai 245) nou
22l) nan ? r % 246) nu
222) nang 247) niian
223) nao 248) nung
224) nei 249) nii
225) nen 250) V 0
251) ou 276) pin
252) pa 277) p’in
253) p’a 278) ping
254) pai 279) p’ing
255) p’ai 260) poQ
256) pan 281) p’o
257) p’an 282) pou
258) pang 283) p’ou
259) p’ang 2'84) pu oi S .
260) pao 285) p’u
261) p’ao 286) sa
262) pei 287) sai
263) p’ei 288) san
264) pen 289) sang
265) p’en 290) sao
266) pSng 29l) se
267) p’Sng 292) sen
268) pi 293) seng
269) p*i 294) sha
270) piao 295) shai
27l) p'iao 296) shan
272) pieh 297) shang
273) p’ieh 298) shao
274) pien 299) she
275) p’ien 300) shen
301) sheng 326) tang
302) shih 327) t ’ang
303) shou 328) tao
304) shu 329) t ’ao
305) shua 330) te
306) shuai 331) t’e
307) shuan 332) tei
308) shuang 333) ;on t’el
qlfiM1 309) shu(^)i $34) -ai : teng
310) shun 335) t *eng
311) shuo 336) ti
312) V/ SO 337) t’i
313) SOU 338) tiao
314) tick* ssu 339) t ’iao
315) su 340) tieh
316) suan 341) t ’ ieh
317) s**©i 342) tien
318) sun 343) t * ien
319) sung 344) ting
320) ta 345) t’ing
321) t’a 346) to
322) tai 347) t ’ o
323) t *ai 348) tou
324) tan 349) t ’ou
325) t ’an 350) tsa

351) ts’a l/316) ts'u(e)i i * 40l) wu
352) tsai 377) tsun 402) ya
353) ts’ai 378) t s’un 403) yai
354) tsan 379) tsung 404) yang
355) ts’an 380) ts’ung 405) yao
356) tsang 381) tu 406) yeh
357) ts’ang 382) t'u 407) yen
358) tsao 383) tuan 4 1. ;; 408) yi
359) ts’ao 384) t’uan tab * -ai : : 409) yin
360) tse yS 385) tu(e)i 410) ying
361) ts’6 iS386) t’u(e)i 41l) yo
362) tsei 387) tun 412) yu
363) ts6n 388) t’un \ 1L . 413) yung
364) ts’en »v. • 389) tung 414) yii
365) tseng 390) t’ung 415) yuan
366) ts’eng 39l) tzu 416) yiieh
367) tso 392) tz’u 417 ) yiin
368) ts’o 393) wa
369) tsou 394) wai
370) ts’ou 395) wan
371) tsu r 396) wang
372) ts’u 397) wei • -
373) tsuan 398) wen
374) ts’uan 399) weng
^375) tsu(e)i 400) wo
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
View Full Text